Konsekvenser av fukt

Fuktskader er den viktigste årsaken til skader på bygg, og kjeller er mest utsatt. Fukt bryter ned materialer, er grobunn for mugg og råte, forringer verdien av boligen og kan være alvorlig for helsen til beboerne. Anbefalingen er å tidlig søke hjelp hos fagfolk for å få kartlagt årsaken og eventuelle tiltak.

Fuktproblem i kjeller

De fleste kjellere i Norge har mer eller mindre grad av fuktproblem. Der vannlekkasje/problem i kjeller er langt enklere å forholde seg til (synlig problem og årsak), er fukt et langt mer krypende og komplekst problem. Årsaken kan være sammensatt, men ofte er kapillært fuktoppsug fra fuktig grunn og terreng hovedårsaken. Har du en råkjeller med åpne murvegger, som kun benyttes til oppbevaring, er det enklere å akseptere et fuktproblem. Er kjellervegger derimot innredet og rom benyttes for opphold, kan konsekvensene være mer alvorlige.
Vi ser i dag mange risikokonstruksjoner, spesielt i kjellerom som ble bygget opp på 70-, 80- og 90-tallet. Fuktig grunnmur og fuktteknisk feil oppbygging av kjellerrom, gir stor risiko for fukt- og råteskader på utforet vegg, samt grobunn for muggsopp og dertil dårlig innemiljø.

Muggsopp og usunt innemiljø

Muggsopp og annen negativ biologisk aktivitet er avhengig av fukt eller vann for å vokse, og liker seg godt i kjellere hvor det også ofte er mørkt, dårlig ventilasjon og høy luftfuktighet. Muggsopp kan vokse og leve på mur og betong, men liker seg best på organiske materialer som tre, papp/papir og tekstiler. Den beste forutsetningen for å redusere og unngå vekst og for høye muggsoppforekomster, er å ha en tørr kjeller og grunnmur. For høye muggsoppforekomster gir økt risiko for helseplager, barn og personer med astma er spesielt sensitive. Er det oppholdsrom eller soverom i kjeller, bør man derfor være spesielt varsom ovenfor fuktproblematikk. Avgasser og mikroskopiske muggsoppsporer fra muggvekst i kjeller kan også spre seg til resten av boligen.

Kjellerlukt

Den karakteristiske kjellerlukta er et resultat av negativ biologisk aktivitet (som for eksempel muggsopp), er et sikket tegn på fuktproblematikk i kjeller – ofte fukt i forbindelse med organiske materialer. Der kjellerlukten kan minne mer om fuktig jord, er muggsopp en mer skarp, besk og ubehagelig lukt som irriterer nesen. Fuktig linoleumsblegg kan minne om oppkast – avgasser fra lim og belegget.
Kloakklukt kommer trolig fra sluk eller tørr vannlås, men lukten av forråtnelse kan komme av døde skadedyr. Nesen din er i det hele tatt en god indikator for eventuell fuktproblematikk i kjeller – men ofte er det lurt å få en som ikke bor der til å gå ned i kjelleren, ofte er du selv blitt immun mot lukten.

Saltutslag, misfarging, flassende maling og løs murpuss på mur og betong

Vanlige tegn på fuktig konstruksjon av mur og betong er kalk-/saltutslag, misfarging, flassende maling og løs murpuss. Dette kommer av fuktavdamping ut i rom-/kjellersiden fra konstruksjon. Ofte er det benyttet diffusjonstett maling, slik at fukten ikke slippes ut gjennom malingen, og malingen bobler og sprekker opp. Er disse fukttegnene mest tilstede nederst på kjellervegger, er det en indikator på kapillært fuktoppsug i grunnmur fra grunnen – et problem en drenering sjelden løser.

Fukt- og råteskader på treverk og oppbygde kjellerrom

Treverk bør ikke å være i kontakt med fuktig mur og betong, det gir en risiko for fukt- og råteskader (råtesopp). Skal det innredes rom i kjeller med utforing av murvegger og belegg på betonggulv, er det essensielt at man har kontroll på fukten i konstruksjonene. Fuktteknisk har det også kommet mye ny kunnskap det siste tiåret, blant annet etter dyrekjøpte erfaringer fra tidligere oppbygginger av kjellerrom. Det er i dag mange risikokonstruksjoner i oppbygde kjellerrom i Norge, spesielt de typiske kjellerstuene fra 70-90-tallet.

Ødelagte oppbevarte gjenstander

Mange oppbevarer fulle pappesker og gjenstander i råkjeller, men har du en fuktig kjeller, kan dette gå utover gjenstandene. Lukt og mugg på tekstiler, råte og mugg på treverk, og rust på metaller. Gjenstander som står på eller inntil fuktig mur og betong, kondenseringsproblematikk og generelt høy luftfuktighet i kjeller, bidrar med å ødelegge tingene dine. Drar man med seg muggbefengte tekstiler og ting opp fra kjeller til overetasjen, risikerer man også fare for spredning av muggsoppsporer.

Forringelse av konstruksjon og bygg

Fukt gir råteskader i treverk, og kan være en fare for bærende konstruksjon (som bærebjelker). Langvarig fuktgjennomtrenging i mur og betong, kan resultere i en dårligere forfatning, og føre til vanninnsig. Armeringskorrosjon blir et resultat av kontinuerlig kontakt mellom armering og fukt, og kan utgjøre en risiko for bygget.

Verditap for boligen

Det fleste er skeptiske til å flytte inn i en bolig med store fuktproblemer i kjeller, og fuktig kjeller påvirker prisen negativt. Fuktproblematikk, ofte i kjeller, ligger også på klage- og tvisttoppen innenfor boligsalg-/kjøp. Investeringen for å få en tørrere og fuktsikker kjeller, vil lønne seg for verdien av boligen.

Malingsbobler og flass er begge typiske konsekvenser av en fuktig kjellervegg. I tillegg påføres luften i kjeller mye fukt gjennom fuktavdamping fra konstruksjonen.

Høyere kostnader for oppvarming

Fuktig mur- og betongkonstruksjon stjeler mye energi for fordamping, dessuten isolerer en tørr konstruksjon langt bedre enn en fuktig. Det er gjort undersøkelser som viser at en tørr konstruksjon og kjeller trenger langt mindre energi for oppvarming sammenliknet med en fuktig konstruksjon.

Risiko for økt tilføring av radon i boligen

Radon fraktes i gassform via fuktavdamping fra fuktig mur-/betongkonstruksjon. Er det radon i grunnen under boligen, vil altså en fuktig kjellerkonstruksjon bidra med økning av radongass. Det er undersøkelser som viser at en kapillær fuktsikring av kjellerkonstruksjon – inkludert betonggulv – fungerer som en svært effektiv radonsperre.

Småkryp, ”fuktdyr”

Småkryp som sølvkre, borrebiller (mit), stokkmaur, kjellerskrukketroll eller kjelleredderkopper og flere til, foretrekker alle høy luftfuktighet, fuktig mur og råtne planker.


Konsekvenser av fukt i kjeller

  • Risiko for råte- og muggsopp
  • Dårlig lukt og innemiljø
  • Risiko for helseplager
  • Redusert bruksfunksjon
  • Fuktskader på inventar
  • Malingsflass og misfarging
  • Høyere oppvarmingskostnader
  • Forvitring av mur og bygg
  • Redusert boligverdi