Oppholdsrom og sunt innemiljø

Et sunnere innemiljø begynner med å bli kvitt fuktproblemet. 

De fleste kjellere i Norge har et fuktproblem, og årsakene kan være flere. Kapillært fuktoppsug i grunnmur med fuktavdamping ut i kjeller kondenseringsproblematikk, bruksfukt, og eventuelt lekkasje og vanninnsig. I tillegg er det mange oppbygde kjellerrom med vesentlige fukttekniske feil. Har man et fuktproblem, har man også en stor risiko for negativ biologisk aktivitet – som råte- og muggsopp. Det bør man ta på alvor.

En tørr kjeller, er en sunn kjeller

Fukt i seg selv trenger ikke å være farlig, men fukt og vann er helt essensielt for vekst av råte- og muggsopper. Råtesopper angriper treverk, men anses som lite helsefarlige. Muggsopp ”spiser” ikke opp bygningsmaterialer, men gir økt risiko for helseplager, og setter lukt og misfarging på materialer og tekstiler. Den karakteristiske kjellerlukten er et resultat av negativ biologisk aktivitet, ofte muggsopp, og dertil et signal om at kjelleren har et fuktproblem. Har du en råkjeller som ikke benyttes til annet enn oppbevaring av verdiløse gjenstander, kan du kanskje akseptere fukt, lukt og muggsopp i kjelleren. Men er kjelleren innredet, og benyttes til bruks- og oppholdsrom, er det viktig å påse at du har en tørr og sunn kjeller.

oppholdsrom og sunt innemiljø

Sokkelleilighet som hadde problemer med muggsoppvekst og dårlig innemiljø. Metodisk kartlegging av fuktforhold avdekket både kapillær fuktinntrenging i tak og vegger, samt kondenseringsproblematikk.

Helsefare ved muggsopp

Det antas at så mye som annenhver bolig i Norge har dårlig inneklima, og det er i dag godt dokument at helsefare øker hos mennesker som bor i hus med fuktproblemer og mugg. Luftveisinfeksjoner, allergier, eksem, trøtthet og hodepine og astma er noen relaterte helseplager. Barn og personer med astma er spesielt sensitive. Via luft kan muggsoppsporer fra muggvekst i kjelleren også spre seg til resten av huset. Mistenker man vekst av muggsopp og dårlig innemiljø, kan en muggsoppanalyse av overflater og/eller luft gi svar på om det er for høye muggsoppforekomster. Har du vekst av muggsopp i kjelleren, bør man også identifisere fuktproblemet og årsaken til veksten, og videre utbedre dette.

Skal du bygge opp og innrede kjellerrom, er du iht Byggforskriftene pålagt å kontrollere og besørge at murkonstruksjonen har akseptable fuktverdier.

Kjellerstuer og risikokonstruksjoner i kjellere

Gjennom 70-, 80- og 90-tallet, var det en trend med oppbygging av rom og innredning av kjellerom – spesielt kjellerstuen gjorde sin anmarsj. Stort sett alle disse oppbyggingene anses i dag som risikokonstruksjoner med tanke på fukt, råte og muggsopp. Det ble blant annet benyttet materialer som vindpapp/vaflex og fuktsperrer av plast, som i dag fuktteknisk anses som svært uheldig. 
Ofte finner vi mye råte og muggsopp på bunnsviller, isolasjon og bindingsverk bak kledning/panelvegger i slike kjellerrom. Det anbefales at boligeiere får undersøkt slike oppbygde kjellerrom, da det er risiko for store fuktproblemer mellom fuktig murkonstruksjon og kledning, med risiko for dårlig innemiljø og helseplager.

Innrede kjeller til oppholdsrom

Planlegges det å innrede og gjøre kjellerrom om til bruks- og oppholdsrom, bør man først få en faglig og fuktteknisk vurdering av kjellerkonstruksjonen. Er konstruksjonen fuktig, må man først få kontroll over fukten, før oppbygging kan begynne. Bruksendring av kjellerrom, resulterer også ofte i større fuktproduksjon (bruksfukt) i kjelleren. Her er bedret ventilasjon ofte vesentlig. Det er også svært viktig at materialvalg, eventuelt gulvbelegg og oppbygging av vegger gjøres mest mulig egnet med tanke på kjeller og fukt.

Fuktstopper er en fullservice fuktentreprenør med spesialkunnskap innen kjellere

Vi kartlegger eventuell fuktproblematikk og årsaker, og har metoder og løsninger for alle typer fuktproblematikk i kjeller. Vi er også sertifiserte til å utføre prøvetaking og analyse av muggsopp, og kan bistå med fuktteknisk rådgivning ved oppbygging av kjellerrom etter at konstruksjonen er dokumentert fuktredusert.


En fuktbefaring med rapport inneholder

  • Målinger av fukt
  • Visuell inspeksjon
  • Status fuktforhold
  • Status innemilø
  • Årsakene til fukt
  • Anbefalte tiltak
  • Kostnadsbilde utbedring